fbpx

Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť Airfitting s.r.o., Hurbanova 11, 921 01 Piešťany, IČO: 46854550, IČ DPH: SK2023611095 (ďalej len „Spoločnosť“) pri svojej činnosti spracúva osobné údaje. Spoločnosť rešpektuje a v plnej miere uplatňuje požiadavky na ochranu osobných údajov stanovené príslušnými právnymi predpismi, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU“).

Informácie obsiahnuté v týchto zásadách sú určené najmä zákazníkom Spoločnosti a návštevníkom webstránky Spoločnosti (www.airfitting.sk), a prípadne ďalším osobám, ktorých osobné údaje sú spracúvané Spoločnosťou.

Kto spracúva Vaše osobné údaje?

Osobné údaje sú spracúvané spoločnosťou Airfitting s.r.o., Hurbanova 11, 921 01 Piešťany, IČO: 46854550 v postavení prevádzkovateľa. Kontaktné údaje Spoločnosti sú:

adresa: Airfitting s.r.o., Hurbanova 11, 921 01 Piešťany
e-mail: support@airfitting.sk

Aké osobné údaje spracúvame?

Spoločnosť spracúva Vaše nasledujúce údaje:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska, prípadne dátum narodenia ak je potrebný na fakturačné účely, prípadne ďalšie údaje, ktoré sa môžu náhodne vyskytnúť v rámci obchodného vzťahu so Spoločnosťou),
 • kontaktné údaje (e-mailová adresa, telefónne číslo),
 • profesijne údaje (príslušnosť k spoločnosti a postavenie v rámci nej),
 • údaje o návštevnosti stránky (cookies a podobné údaje),
 • údaje o obchodnom vzťahu (objednaný, resp. zakúpený tovar alebo služba, cena poskytnutého tovaru alebo služby, Vaše bankové spojenie pri platbe bankovým prevodom).

Z akých zdrojov získavame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získavame najmä priamo od Vás na základe komunikácie s Vami, keď ste v postavení nášho zákazníka, resp. záujemcu o naše tovaru alebo služby.

Ak ste náš zákazník, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je poskytnutie Vašich osobných údajov dobrovoľné s výnimkou tých údajov, ktoré sú nevyhnutné na fakturovanie nami poskytnutých tovarov alebo služieb.

Vaše osobné údaje spracúvame aj na základe predchádzajúcej komunikácie s Vami, a to tak osobnej (napr. stretnutia) alebo elektronickej (napr. oslovenie prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webstránke).

Prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na tieto účely:

 • poskytovanie tovarov alebo služieb našim zákazníkom,
 • vedenie účtovníctva, prípadne plnenie iných zákonných povinností,
 • vybavovanie reklamácii a servisu a opráv, prípadne plnenie iných zmluvných povinností,
 • informovanie o ponukách, zľavách, novinkách a akciách (newsletter).

Na akom právnom základe sú Vaše osobné údaje spracúvané?

Na účely poskytovania tovarov alebo služieb spracúvame Vaše osobné údaje na základe zmluvy s Vami uzatvorenej podľa článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR. To platí aj vtedy, ak je zmluva medzi nami uzatvorená ústne, alebo je nahradená iba záväznou objednávkou, alebo schválenou cenovou ponukou.

Na účely vedenia účtovníctva alebo plnenia iných zákonných povinností spracúvame Vaše osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. c) nariadenia GDPR, nakoľko spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.

Na účely vybavovanie reklamácii a servisu a opráv alebo plnenia iných zmluvných povinností spracúvame Vaše osobné údaje na základe článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR, nakoľko tieto povinnosti nám vyplývajú zo zmluvy alebo dohody uzatvorenej s Vami.

Na účely informovania o ponukách, zľavách ,novinkách a akciách spracúvame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR, ktorý spočíva v našom záujme informovať našich zákazníkov, spolupracovníkov alebo potenciálnych zákazníkov o ponukách, zľavách, novinkách a akciách poskytovaných našou Spoločnosťou za účelom zvyšovania povedomia o našej Spoločnosti a kvality poskytovaných služieb. V takomto prípade spracúvame len Vaše kontaktné údaje (meno, priezvisko a e-mailovú adresu). Tieto údaje ste nám poskytli, keď ste nás kontaktovali prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webstránke alebo pri objednaní našich tovarov a služieb.

Newsletter

Pokiaľ nemáte záujem byť naďalej informovaný o ponukách, zľavách, novinkách a akciách prostredníctvom nášho newsletteru, môžete sa kedykoľvek rozhodnúť odhlásiť z ich odberu kliknutím na odkaz odhlásenia z odberu, ktorý sa nachádzajú v päte každého e-mailu, ktorý od nás dostanete.

Poskytovanie tretím stranám

Vaše osobné údaje neposkytujeme tretím stranám, pričom pri akomkoľvek spracúvaní osobných údajov sa dôsledne riadime povinnosťou zachovávať mlčanlivosť a obchodné tajomstvo. Výnimkou sú prípady, ak nám poskytnutie Vašich osobných údajov uloží ako povinnosť polícia SR, súdy, prípadne iná relevantná inštitúcia.

Osobné údaje našich zákazníkov sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, ktorým môže byť náš externý účtovný poradca alebo právny poradca, prípadne iní naši profesionálni poradcovia (napr. audítori).

Sú Vaše osobné údaje použité na automatické rozhodovanie?

Vaše osobné údaje nie sú používané na profilovanie alebo inú formu automatického rozhodovania.

Ako dlho sú uchovávané Vaše osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame len po dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu ich spracúvania. V prípade poskytovania služieb alebo tovarov alebo za účelom vybavenia reklamácie, servisu alebo opravy sú Vaše osobné údaje spracúvané do uplynutia 5 rokov od ukončenia poskytovania tovarov alebo služieb.

Na účely spojené s vedením účtovníctva uchovávame vaše osobné údaje po dobu 10 rokov tak, ako nám predpisuje príslušná legislatíva.

V prípade zasielania informácií o ponukách, zľavách, novinkách a akciách sú údaje spracúvané do momentu odhlásenia sa z ich odberu alebo do uplynutia doby 3 rokov, odkedy ste nás kontaktovali naposledy.

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje získavali a spracúvajú.

Bezpečnosť

Webstránka www.airfitting.sk používa pri pripojení užívateľa a prenose údajov šifrované pripojenie SSL, ktoré znemožňuje prístup tretích osôb k prenášaným údajom. Databázy Spoločnosti obsahujúce osobné údaje sú chránené šifrovaním a neverejnými prístupovými údajmi v súlade s najnovšími technickými štandardami.

Vaše práva

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte viacero práv, ktoré si môže uplatňovať voči Spoločnosti. Ide o tieto práva:

 • prístup k osobným údajom: máte právo získať od Spoločnosti potvrdenie, či Vaše osobné údaje spracúvame a pokiaľ tomu tak je, tak máte právo získať k nim prístup ako aj k ďalším informáciám o spracúvaní Vašich osobných údajov;
 • oprava osobných údajov: pokiaľ zistíte, že Vaše osobné údaje, ktoré Spoločnosť spracúva, sú nepresné, môžete požiadať o ich opravu; v niektorých prípadoch môžete s ohľadom na účel spracúvania požadovať aj ich doplnenie;
 • výmaz osobných údajov: najmä v prípadoch, ak už bol splnený účel spracúvania Vašich osobných údajov alebo ste odvolali súhlas so spracúvaním osobných údajov, môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov (ide o tzv. právo na zabudnutie);
 • obmedzenie spracúvania osobných údajov: najmä v prípadoch, ak spracúvame Vaše nesprávne osobné údaje alebo v prípade spracúvania Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu, môžete požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov;
 • prenosnosť údajov: máte právo od nás získať svoje osobnú údaje, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; zároveň máte právo tieto údaje si preniesť k inému prevádzkovateľovi za podmienok, že Vaše osobné údaje spracúvame na základe zmluvy alebo dohody uzatvorenej s Vami alebo na základe Vášho súhlasu a súčasne sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami;
 • namietať proti spracúvaniu osobných údajov: pokiaľ spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe oprávneného záujmu, máte možnosť vzniesť námietku proti spracúvaniu z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie; ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vždy máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
 • odvolať Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov: vždy, keď sa Vaše osobné údaje spracúvajú na základe Vášho súhlasu máte právo tento súhlas kedykoľvek a bez zdôvodnenia odvolať s účinnosťou odo dňa doručenia oznámenia, pričom zákonnosť spracúvania pred doručením oznámenia o odvolaní súhlasu bude zachovaná.

Tieto práva si môžete uplatniť zaslaním písomnej alebo e-mailovej žiadosti Spoločnosti. Pokiaľ budeme mať pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií nevyhnutných na potvrdenie Vašej totožnosti.

Pokiaľ sa domnievate, že Spoločnosť porušuje Vaše práva neoprávneným spracúvaním osobných údajov, tak máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Úrad môžete kontaktovať:

 • poštou na adrese: Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava
 • e-mailom: statny.dozor@pdp.gov.sk
 • telefonicky: + 421 2 32 31 32 14

Upozorňujeme, že v niektorých prípadoch stanovených v GDPR, nie sme povinní Vašej žiadosti vyhovieť (úplne alebo sčasti). V každom prípade po doručení Vašej žiadosti Vás budeme informovať o výsledku jej vybavenia.

Kontaktné údaje pre uplatnenie práv:

Airfitting s.r.o.
Hurbanova 11, 921 01 Piešťany
support@airfitting.sk